Všeobecné podmínky

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují práva a povinnosti společnosti E-projects s. r. o., se sídlem Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 204 320, DIČ: 2023798337, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 89995/B (dále jen „Společnost”) a ostatními subjekty využívajícími internetový portál Společnosti www.dogforshow.com (dále jen „Portál”).

1.2 Společnost nabízí prostředí pro vlastní prezentaci chovatelům psů, vlastníkům psů a handlerům psů. Společnost současně nabízí prostor ke zprostředkování služeb mezi jednotlivými registrovanými uživateli jako i mezi registrovanými a neregistrovanými uživateli (dále jen „Služby“). Společnost si vyhrazuje právo poskytovat Služby související s Prémiovým účtem za úplatu, přičemž rozsah placených Služeb jako i výše ceny za tyto Služby je ponechána výhradně na úvaze Společnosti.

1.3 Pro účely těchto VOP se rozumí:
1.3.1 Portál – internetový portál, který slouží výhradně k prezentaci chovatelů psů, vlastníků psů a handlerů psů;
1.3.2 Vlastník psa – fyzická anebo právnická osoba, která vlastní psa, avšak nemá zřízenou chovatelskou stanici psů;
1.3.3 Chovatel – fyzická anebo právnická osoba, která má zřízenu chovatelskou stanici psů;
1.3.4 Handler – fyzická osoba, která se věnuje výstavnímu předvedení psa na výstavě psů a nabízí službu vystavit psa vlastníkům psů a chovatelům;
1.3.5 Neregistrovaný uživatel (návštěvník) – kterákoliv osoba, která navštívila Portál a není na něm registrována, má možnost prohlédnutí Portálu, bez jakékoliv možnosti kontaktování uživatelů;
1.3.6 Zájemce – fyzická osoba anebo právnická osoba, která má zájem být registrovaným uživatelem a za tímto účelem vyplnila a odeslala registrační formulář;
1.3.7 Den registrace – den potvrzení notifikační zprávou o registraci na poskytnutou e-mailovou adresu zájemce; 1.3.8 Registrovaný uživatel – zájemce, kterému byla doručena notifikační zpráva na poskytnutou e-mailovou adresu zájemce s potvrzením registrace na Portálu;
1.3.9 Účet Registrovaného uživatele – účet umožňující Registrovanému uživateli kontaktovat prostřednictvím Portálu jiného Registrovaného uživatele anebo zveřejnit svoji vlastní prezentaci své činnosti týkající se chovu psů resp. výkonu výstavního předvádění psů;
1.3.10 Prémiový účet – je placený účet Registrovaného uživatele, který umožňuje využívat rozšířenou funkcionalitu.

1.4 Portál je oprávněn užívat Registrovaný uživatel i Neregistrovaný uživatel, přičemž Neregistrovaný uživatel bere na vědomí, že užíváním Portálu souhlasí s těmito VOP jako i se skutečností, že se naň přiměřeně vztahují všechny povinnosti uvedené v těchto VOP jako u Registrovaného uživatele, zejména, ne však výhradně, bod 4.5.2 a 4.5.10 těchto VOP.

1.5 Úprava vzájemných práv a povinností mezi jednotlivými Registrovanými uživateli, které nejsou upraveny v těchto VOP, závisí výhradně na dohodě mezi jednotlivými Registrovanými uživateli.

2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

2.1 Společnost poskytuje prostor pro Registrovaného uživatele – Účet Registrovaného uživatele, který mu umožňuje využívání možností Portálu v určitém rozsahu, v závislosti na typu uživatelského účtu, který si Registrovaný uživatel zvolil.

2.2 Předpokladem používání Portálu je registrace Zájemce na Portálu (dále jen „registrace“) a následná aktivace Účtu Registrovaného uživatele prostřednictvím odkazu na Portál zaslaného na e-mail Zájemce (dále jen „aktivace účtu“). Registrací Zájemce potvrzuje, že byl obeznámen se zněním VOP a souhlasí s jejich obsahem.

2.3 V případe, aktivuje-li si Zájemce v procesu registrace Účet Registrovaného uživatele, je oprávněn využívat výhody v rozsahu účtu zdarma.

2.4 V případe, aktivuje-li si Zájemce v procesu registrace Prémiový účet, po zaplacení ceny za Prémiový účet je Registrovaný uživatel oprávněn využívat výhody v rozsahu Prémiového účtu nejpozději následující pracovní den po zaplacení. Nevyužíváním Prémiového účtu není dotčen nárok Provozovatele na zaplacení ceny Prémiového účtu a uživatel nemá nárok na její vrácení, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

3 PODMÍNKY PRO REGISTRACI

3.1 Zájemce může požádat Společnost o registraci uživatelského účtu typu:
3.1.1 vlastník psa;
3.1.2 chovatel;
3.1.3 handler.

3.2 Společnost zaregistruje Zájemce – fyzickou osobu za předpokladu, že úplně vyplnila a odeslala registrační formulář, a za předpokladu doručení notifikační zprávy o registraci na poskytnutou e-mailovou adresu Zájemce.

3.3 Odesláním registračního formuláře Zájemce vyhlašuje, resp. bere na vědomí, že:
3.3.1 si přečetl tyto VOP, reklamační řád a politiku ochrany osobních údajů a cookies Společnosti a s jejich zněním bezvýhradně souhlasí;
3.3.2 prémiový účet je zpoplatněn a časově omezen v souladu s VOP;
3.3.3 údaje potřebné k registraci Zájemce jsou pravdivé, správné a úplné;
3.3.4 Společnost neprozkoumává správnost resp. pravdivost údajů poskytnutých Zájemcem v registračním formuláři, stejně tak Společnost neprozkoumává splnění podmínek uvedených v bodě 3.2;
3.3.5 nesplnění předpokladů uvedených v bodě 3.2 těchto VOP je důvodem k odstranění Účtu Registrovaného uživatele Společností a uplatnění si případné náhrady škody ze strany Společnosti anebo Registrovaného uživatele vůči jinému Registrovanému uživateli, který VOP porušil.

3.4 Po úplném vyplnění a odeslání registračního formuláře bude na e-mailovou adresu Zájemce zaslána notifikační zpráva obsahující odkaz, prostřednictvím kterého Zájemce aktivuje Účet Registrovaného uživatele.

3.5 Aktivací Účtu prostřednictvím odkazu na Portál zaslaného na e-mail se ze Zájemce stává Registrovaný uživatel a z registračního formuláře se stává uživatelský účet a z údajů uvedených v registračním formuláři se stává obsah uživatelského účtu.

3.6 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že:
3.6.1 registrace na Portálu není časově omezena;
3.6.2 obsah jeho účtu bude s výjimkou jeho údajů v rozsahu bydliště/sídlo, e-mail, telefonní číslo a datum narození zpřístupněn ostatním Registrovaným uživatelům;
3.6.3 odpovídá za obsah umístěný na svém účtu.

3.7 Využívání možností Portálu v určitém rozsahu, v závislosti na typu uživatelského účtu končí:
3.7.1 odstraněním účtu Registrovaným uživatelem kdykoliv a bez udání důvodu;
3.7.2 odstraněním účtu Společností v případě porušování těchto VOP, zejména, ne avšak výlučně, bodů 4.4, 4.5 a 4.6.

3.8 V případě odstranění účtu Společností z důvodu uvedeném v bodě 3.7.2 těchto VOP Společnost zašle Registrovanému uživateli e-mail oznamující odstranění účtu Společností s uvedením důvodu.

4 PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

4.1 Registrovaný uživatel má právo využívat Portál a svůj uživatelský účet způsobem, který je v souladu s účelem, pro který je Portál zřízen a provozován. Současně má registrovaný uživatel právo měnit obsah svého účtu.

4.2 Společnost registrovanému uživateli poskytne prostor k vlastní prezentaci přístupné přímo pro veřejnost, tj. i pro neregistrované uživatele, a to v závislosti podle typu účtu následovně:
4.2.1 Vlastník psa – základní informace o vlastníkovi a základní informace o psovi;
4.2.2 Chovatel – základní informace o chovatelské stanici a základní informace o psovi;
44.2.3 Handler – základní informace o handlerovi.

4.3 Registrovaný uživatel má právo kdykoliv odstranit svůj účet na Portálu .

4.4 Registrovaný uživatel je povinen uvádět ve svém účtu pravdivé informace a za tímto účelem je povinen už poskytnuté údaje při registraci aktualizovat.

4.5 Registrovaný uživatel se zavazuje, že nebude:
4.5.1 uvádět hrubé, urážlivé, hanlivé, diskriminující anebo jiným způsobem nevhodné informace, resp. fotografie a prezentace na svém účtu;
4.5.2 obtěžovat ostatní registrované uživatele nevyžádanou poštou, zejména zasíláním informací komerční komunikace anebo reklamy;
4.5.3 se vydávat za fiktivní osobu resp. osobu s jinou identitou;
4.5.4 uvádět nepravdivé, urážlivé, neověřené, anebo zavádějící informace o jiné osobě;
4.5.5 vkládat na svůj účet informace, obrázky, fotografie anebo prezentace:
- které mají za následek neoprávněné použití názvu právnické osoby, anebo jakýmkoliv způsobem neoprávněně zasahují do dobré pověsti právnické osoby;
- jakýmkoliv způsobem porušují práva nekalosoutěžním konáním, porušují práva na ochranu osobnosti, práva duševního vlastnictví anebo průmyslového vlastnictví třetích osob jako i obchodní resp. jiné zákonem chráněné tajemství;
- obsahující prvky pornografie, násilí, podněcování k rasové, národnostní anebo etnické nesnášenlivosti, požívání alkoholu anebo jiných omamných anebo psychotropních látek;
- nesouvisející s předmětem stránky (obrázky aut, karikatury a podobně);
4.5.6 vkládat na svůj účet data, která obsahují viry, červy a jiné škodlivé softvéry způsobilé poškodit anebo jinak zabránit řádnému fungování Portálu;
4.5.7 registrovat více než jeden účet na Portálu;
4.5.8 zasahovat jakýmkoliv způsobem do účtu jiného Registrovaného uživatele;
4.5.9 poskytovat heslo k Účtu registrovaného uživatele třetí osobě;
4.5.10 konat způsobem, který ohrožuje anebo poškozuje Společnost anebo fungování Portálu anebo jiné portály přepojené s Portálem;
4.5.11 používat libovolnou formu spamu např. v komentářích anebo zprávách (psaní VELKÝM PÍSMEM, odkazování na jiné stránky, odkazování na jiné produkty...).

4.6 Registrovaný uživatel se výslovně zavazuje, že nebude navádět ostatní Registrované uživatele k využívání jiných portálů, které mají anebo mohou mít ve vztahu k Portálu konkurenční charakter.

5 ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI, PRÁVA SPOLEČNOSTI

5.1 Společnost nese odpovědnost jen vůči Registrovanému uživateli a výhradně jen za placené služby poskytované Společností.

5.2 Společnost nenese odpovědnost za přerušené fungování provozu Portálu a vyhrazuje si právo na předem neohlášené výpadky z důvodu technické údržby Portálu.

5.3 Společnost vystupuje výhradně jako provozovatel služeb nabízených Registrovanými uživateli, a to poskytnutím prostoru k prezentaci Registrovaným uživatelům na Portálu. Společnost nevstupuje do přímého kontaktu mezi jednotlivými Registrovanými uživateli navzájem, resp. mezi Registrovanými uživateli a neregistrovanými uživateli Portálu.

5.4 Společnost neodpovídá za kvalitu zboží anebo služeb prezentovaných jednotlivými Registrovanými uživateli na Portálu. Stejně tak Společnost neodpovídá za dostupnost zboží anebo služeb prezentovaných Registrovanými uživateli.

5.5 Společnost nezaručuje, že Registrovaný uživatel je současně chovatel, vlastník psa anebo handler.

5.6 Společnost nenese odpovědnost za obsah informací zveřejněných na Účtu Registrovaného uživatele.

5.7 Společnost nenese odpovědnost za přímé, nepřímé anebo mimořádné škody způsobené použitím informací z Portálu.

5.8 Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené chybným připojením k Portálu. Ochranu počítače, případně údajů nacházejících se v počítači uživatele Portálu, je povinen zajistit uživatel Portálu.

5.9 Společnost nenese odpovědnost za škodu způsobenou použitím údajů Registrovaného uživatele, které se ukázaly jako nepravdivé, a na základě kterých došlo ke vzniku škody.

5.10 Společnost nenese odpovědnost za případné porušování práv plynoucích z duševního vlastnictví třetích osob při prezentaci resp. v důsledku prodeje zboží anebo poskytování služeb Registrovaným uživatelem.

5.11 Společnost nenese odpovědnost za případné porušování těchto VOP Registrovanými uživateli. Společnost je však oprávněna vykonat opatření k zamezení porušování těchto VOP registrovanými uživateli.

5.12 Společnost si vyhrazuje právo k použití fotografií anebo prezentací zboží a služeb Registrovaných uživatelů na účely prezentace Portálu Společností, s čím Registrovaný uživatel vyplněním a odesláním registračního formuláře výslovně souhlasí.

5.13 Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť činnosť Portálu bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany Registrovaných užívateľov. V prípade ukončenia prevádzky Portálu nevyplývajú Spoločnosti žiadne povinnosti voči Registrovaným užívateľom.

5.14 Společnost si vyhrazuje právo k odstranění nevhodného obsahu z Účtu Registrovaného uživatele a po opakovaném zveřejnění nevhodného obsahu Registrovaným uživatelem si Společnost vyhrazuje právo odstranit Účet Registrovaného uživatele a zamezit jeho opětovné registraci.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Vztahy Registrovaného uživatele a Společnosti se řídí těmito VOP, všeobecně závaznými předpisy platnými na území Slovenské republiky.

6.2 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že ochrana osobních údajů je upravena speciálně v dokumentu „Politika ochrany osobních údajů a cookies“ Společnosti.

6.3 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je anebo se stane neplatným, neúčinným anebo nevykonatelným, není tím dotknuta platnost, účinnost anebo vykonatelnost ostatních ustanovení, pokud to nevylučuje ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení.

6.4 Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP, reklamační řád, cenu Prémiového účtu jako i politiku ochrany osobních údajů a cookies kdykoliv změnit. Změny anebo doplňky těchto VOP, reklamačního řádu, ceny Prémiového účtu jako i politiky ochrany osobních údajů a cookies vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na Portálu. Registrovaný uživatel je povinen se obeznámit s aktuální verzí VOP.

6.5 Při používaní Portálu se předpokládá ze strany uživatele znalost technických možností Internetu.

6.6 Používáním Portálu registrovaný uživatel bez výhrad přijímá tyto VOP, které jsou pro něho v plném rozsahu závazné. Používání Portálu je dobrovolné. Pokud Registrovaný uživatel nesouhlasí s jakýmkoliv ustanovením těchto VOP anebo jejich pozdější úpravou, je povinen okamžitě ukončit používání Portálu.

6.7 Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dne 1.10.2015