Všeobecné podmienky

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti E-projects s. r. o., so sídlom Svätoplukova 30, 821 08Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 204 320, DIČ: 2023798337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 89995/B (ďalej len „Spoločnosť”) a ostatnými subjektmi využívajúcimi internetovýportál Spoločnosti www.dogforshow.com(ďalej len „Portál”).

1.2 Spoločnosť ponúka prostredie pre vlastnú prezentáciu chovateľom psov, vlastníkom psov a handlerom psov. Spoločnosť zároveň ponúka priestor na sprostredkovanie služieb medzi jednotlivými registrovanými užívateľmi ako aj medzi registrovanými a neregistrovanými užívateľmi (ďalej len „Služby“). Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať Služby súvisiace s Prémiovým účtom za odplatu, pričom rozsah platených Služieb ako aj výška ceny za tieto Služby je ponechaná výhradne na úvahe Spoločnosti.

1.3 Pre účely týchto VOP sa rozumie:
1.3.1 Portál – internetový portál, ktorý slúži výlučne na prezentáciu chovateľov psov, vlastníkov psov a handlerov psov;
1.3.2 Vlastník psa – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní psa, avšak nemá zriadenú chovateľskú stanicu psov;
1.3.3 Chovateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zriadenú chovateľskú stanicu psov;
1.3.4 Handler – fyzická osoba, ktorá sa venuje výstavnému predvedeniu psa na výstave psov a ponúka službu vystaviť psa vlastníkom psov a chovateľom;
1.3.5 Neregistrovaný užívateľ(návštevník)–akákoľvek osoba, ktorá navštívila Portál a nie je na ňom registrovaná; má možnosť prehliadania Portálu, bez akejkoľvek možnosti kontaktovania užívateľov;
1.3.6 Záujemca – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem byť registrovaným užívateľom a za tým účelom vyplnila a odoslala registračný formulár;
1.3.7 Deň registrácie – deň potvrdenia notifikačnej emailu o registrácii na poskytnutú e-mailovú adresu záujemcu;
1.3.8 Registrovaný užívateľ – záujemca, ktorému bola doručená notifikačná správa na poskytnutú e-mailovú adresu záujemcu s potvrdením registrácie na Portáli;
1.3.9 Účet Registrovaného užívateľa – účet umožňujúci Registrovanému užívateľovi kontaktovať prostredníctvom Portálu iného Registrovaného užívateľa alebo zverejniť svoju vlastnú prezentáciu svojej činnosti týkajúcej sa chovu psov resp. výkonu výstavného predvádzania psov;
1.3.10 Prémiový účet – je platený účet Registrovaného užívateľa, ktorý umožňuje využívať rozšírenú funkcionalitu.

1.4 Portál je oprávnený užívať Registrovaný užívateľaj Neregistrovaný užívateľ, pričom Neregistrovaný užívateľ berie na vedomie, že užívaním Portálu súhlasí s týmito VOP ako aj so skutočnosťou, že sa naňho primerane vzťahujú všetky povinnosti uvedené v týchto VOP ako pri Registrovanom užívateľovi, najmä, nie však výlučne bod 4.5.2 a 4.5.10 týchto VOP.

1.5 Úprava vzájomných práv a povinností medzi jednotlivými Registrovanými užívateľmi, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, závisí výlučne od dohody medzi jednotlivými Registrovanými užívateľmi.

2 ZÁKLADNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU

2.1 Spoločnosť poskytuje priestor pre Registrovaného užívateľa – Účet Registrovaného užívateľa, ktorý mu umožňuje využívanie možností Portálu v určitom rozsahu, v závislosti od typu užívateľského účtu, ktorý si Registrovaný užívateľ zvolil.

2.2 Predpokladom používania Portálu je registrácia Záujemcu na Portáli (ďalej len „registrácia“) a následná aktivácia Účtu Registrovaného užívateľa prostredníctvom odkazu na Portál zaslaného na e-mail Záujemcu (ďalej len „aktivácia účtu“). Registráciou Záujemca potvrdzuje, že bol oboznámený so znením VOP a súhlasí s ich obsahom.

2.3 V prípade, ak si Záujemca v procese registrácie aktivuje Účet Registrovaného užívateľa, je oprávnený využívať výhody v rozsahu účtu zdarma.

2.4 V prípade, ak si Záujemca v procese registrácie aktivuje Prémiový účet, po zaplatení ceny za Prémiový účet je Registrovaný užívateľ oprávnený využívať výhody v rozsahu Prémiového účtu najneskôr nasledujúci pracovný deň po zaplatení. Nevyužívaním Prémiového účtu nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na zaplatenie ceny Prémiového účtu a užívateľ nemá nárok na jej vrátenie, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.

3 PODMIENKY PRE REGISTRÁCIU

3.1 Záujemca môže požiadať Spoločnosť o registráciu užívateľského účtu typu:
3.1.1 vlastník psa;
3.1.2 chovateľ;
3.1.3 handler.

3.2 Spoločnosť zaregistruje Záujemcu – fyzickú osobu za predpokladu, že úplne vyplnila a odoslala registračný formulár a za predpokladu doručenia notifikačnej správy o registrácii na poskytnutú e-mailovú adresu Záujemcu.

3.3 Záujemca odoslaním registračného formuláru vyhlasuje, resp. berie na vedomie, že:
3.3.1 si prečítal tieto VOP, politiku ochrany osobných údajov a cookies Spoločnosti a s ich znením bezvýhradne súhlasí;
3.3.2 prémiový účet je spoplatnený a časovo obmedzený v súlade s VOP;
3.3.3 údaje potrebné k registrácii Záujemcu sú pravdivé, správne a úplné;
3.3.4 Spoločnosť nepreskúmava správnosť resp. pravdivosť údajov poskytnutých Záujemcom v registračnom formulári, rovnako tak Spoločnosť nepreskúmava splnenie podmienok uvedené v bode 3.2;
3.3.5 nesplnenie predpokladov uvedených v bode 3.2 týchto VOP je dôvodom na odstránenieÚčtu Registrovaného užívateľa Spoločnosťou a uplatnenie si prípadnej náhrady škody zo strany Spoločnosti alebo Registrovaného užívateľa voči inému Registrovanému užívateľovi, ktorý VOP porušil.

3.4 Po úplnom vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na e-mailovú adresu Záujemcu zaslaná notifikačná správa obsahujúca odkaz, prostredníctvom ktorého Záujemca aktivuje Účet Registrovaného užívateľa

3.5 Aktiváciou Účtu prostredníctvom odkazu na Portál zaslaného na e-mail sa zo Záujemcu stáva Registrovaný užívateľ a z registračného formuláru sa stáva užívateľský účet a z údajov uvedených v registračnom formulári sa stáva obsah užívateľského účtu.

3.6 Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že:
3.6.1 registrácia na Portáli nie je časovo obmedzená;
3.6.2 obsah jeho účtu bude s výnimkou jeho údajov v rozsahu bydlisko/sídlo, e-mail, telefónne číslo a dátum narodenia sprístupnený ostatným Registrovaným užívateľom;
3.6.3 zodpovedá za obsah umiestnený na svojom účte.

3.7 Využívanie možností Portálu v určitom rozsahu, v závislosti od typu užívateľského účtusa končí:
3.7.1 odstránením účtu Registrovaným užívateľom kedykoľvek a bez udania dôvodu;
3.7.2 odstránením účtu Spoločnosťou v prípade porušovania týchto VOP, najmä nie však výlučne bodov 4.4, 4.5 a 4.6.

3.8 V prípade odstránenia účtu Spoločnosťou z dôvodu uvedenom v bode 3.7.2 týchto VOP Spoločnosť zašle Registrovanému užívateľovi e-mail oznamujúci odstránenieúčtu Spoločnosťou s uvedením dôvodu.

4 PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO UŽÍVATEĽA

4.1 Registrovaný užívateľ má právo využívať Portál a svoj užívateľský účet spôsobom, ktorý je v súlade s účelom, pre ktorý je Portál zriadený a prevádzkovaný. Zároveň má registrovaný užívateľ právo meniť obsah svojho účtu.

4.2 Spoločnosť registrovanému užívateľovi poskytne priestor na vlastnú prezentáciu prístupnú priamo pre verejnosť, t.j. aj pre neregistrovaných užívateľov, a to v závislosti podľa typu účtu nasledovne:
4.2.1 Vlastník psa – základné informácie o vlastníkovi a základné informácie o psovi;
4.2.2 Chovateľ – základné informácie o chovateľskej stanici a základné informácie o psovi;
4.2.3 Handler – základné informácie o handlerovi.

4.3 Registrovaný užívateľ má právo kedykoľvek odstrániťsvoj účet na Portáli.

4.4 Registrovaný užívateľ je povinný uvádzať vo svojom účte pravdivé informácie a za týmto účelom je povinný už poskytnuté údaje pri registrácií aktualizovať.

4.5 Registrovaný užívateľ sa zaväzuje, že nebude:
4.5.1 uvádzať hrubé, urážlivé, hanlivé, diskriminujúce alebo iným spôsobom nevhodné informácie resp. fotografie a prezentácie na svojom účte;
4.5.2 obťažovať ostatných registrovaných užívateľov nevyžiadanou poštou, najmä zasielaním informácií komerčnej komunikácie alebo reklamy;
4.5.3 sa vydávať za fiktívnu osobu resp. osobu s inou identitou;
4.5.4 uvádzať nepravdivé, urážlivé, neoverené, alebo zavádzajúce informácie o inej osobe;
4.5.5 vkladať na svoj účet informácie, obrázky, fotografie alebo prezentácie:
- ktoré majú za následok neoprávnené použitie názvu právnickej osoby, alebo akýmkoľvek spôsobom neoprávnene zasahujú do dobrej povesti právnickej osoby;
- akýmkoľvek spôsobom porušujú práva nekalosúťažným konaním, porušujú práva na ochranu osobnosti, práva duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva tretích osôb ako aj obchodné resp. iné zákonom chránené tajomstvo;
- obsahujúce prvky pornografie, násilia, podnecovania k rasovej, národnostnej alebo etnickej neznášanlivosti, požívania alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok;
- nesúvisiace s predmetom stránky (obrázky áut, karikatúry a podobne);
4.5.6 vkladať na svoj účet dáta, ktoré obsahujú vírusy, červy alebo iné škodlivé softvéry spôsobilé poškodiť alebo inak zabrániť riadnemu fungovaniu Portálu;
4.5.7 registrovať viac ako jeden účet na Portáli;
4.5.8 zasahovať akýmkoľvek spôsobom do účtu iného Registrovaného užívateľa;
4.5.9 poskytovať heslo k Účtu registrovaného užívateľa tretej osobe;
4.5.10 konať spôsobom, ktorý ohrozuje alebo poškodzuje Spoločnosť alebo fungovanie Portálu alebo iné portály prepojené s Portálom;
4.5.11 používať ľubovoľnú formu spamu napr. v komentároch alebo v správach (písanie VEĽKÝM PÍSMOM, odkazovanie na iné stránky, odkazovanie na iné produkty ...).

4.6 Registrovaný užívateľ sa výslovne zaväzuje, že nebude navádzať ostatných Registrovaných užívateľov k využívaniu iných portálov, ktoré majú alebo môžu mať vo vzťahu k Portálu konkurenčný charakter.

5 ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI, PRÁVA SPOLOČNOSTI

5.1 Spoločnosť zodpovedá len Registrovanému užívateľovi a výlučne len za platené Služby poskytované Spoločnosťou.

5.2 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prerušené fungovanie prevádzky Portálu a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby Portálu.

5.3 Spoločnosť vystupuje výlučne ako prevádzkovateľ služieb ponúkaných Registrovanými užívateľmi, a to poskytnutím priestoru na prezentáciu Registrovaným užívateľom na Portáli. Spoločnosť nevstupuje do priameho vzťahu medzi jednotlivými Registrovanými užívateľmi navzájom resp. medzi Registrovanými užívateľmi a neregistrovanými užívateľmi Portálu.

5.4 Spoločnosť nezodpovedá za kvalitu tovarov alebo služieb prezentovaných jednotlivými Registrovanými užívateľmi na Portáli. Rovnako Spoločnosť nezodpovedá za dostupnosť tovarov alebo služieb prezentovaných Registrovanými užívateľmi.

5.5 Spoločnosť nezaručuje, že Registrovaný užívateľ je zároveň chovateľ, vlastník psa alebo handler.

5.6 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za obsah informácií zverejnených na Účte Registrovaného užívateľa.

5.7 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z Portálu.

5.8 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybným pripojením na Portál. Ochranu počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači užívateľa Portálu je povinný zabezpečiť užívateľ Portálu.

5.9 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím údajov Registrovaného užívateľa, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, a na základe ktorých došlo k vzniku škody.

5.10 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva tretích osôb pri prezentácii resp. následnom predaji tovarov alebo poskytovaní služieb Registrovaným užívateľom.

5.11 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie týchto VOP Registrovanými užívateľmi. Spoločnosť je však oprávnená vykonať opatrenia na zamedzenie porušovania týchto VOP registrovanými užívateľmi.

5.12 Spoločnosť si vyhradzuje právo na použitie fotografií alebo prezentácií tovarov a služieb Registrovaných užívateľov pre účely prezentácie Portálu Spoločnosťou, s čím Registrovaný užívateľ vyplnením a odoslaním registračného formuláru výslovne súhlasí.

5.13 Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť činnosť Portálu bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany Registrovaných užívateľov. V prípade ukončenia prevádzky Portálu nevyplývajú Spoločnosti žiadne povinnosti voči Registrovaným užívateľom.

5.14 Spoločnosť si vyhradzuje právo na odstránenie nevhodného obsahu z Účtu Registrovaného užívateľa a po opakovanom zverejnení nevhodného obsahu Registrovaným užívateľom si Spoločnosť vyhradzuje právo odstrániťÚčet Registrovaného užívateľa a zamedzeniu jeho opätovnej registrácie.

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Vzťahy Registrovaného užívateľa a Spoločnosti sa riadia týmito VOP, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

6.2 Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že ochrana osobných údajov je upravená osobitne v dokumente „Politika ochrany osobných údajov a cookies“ Spoločnosti.

6.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

6.4 Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP, reklamačný poriadok, cenu Prémiového účtuako ajpolitiku ochrany osobných údajov a cookieskedykoľvek zmeniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP, reklamačného poriadku, ceny Prémiového účtu ako aj politiky ochrany osobných údajov a cookiesvstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na Portáli. Registrovaný užívateľ je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou VOP.

6.5 Pri používaní Portálu sa predpokladá zo strany užívateľa znalosť technických možností Internetu.

6.6 Používaním Portálu registrovaný užívateľ bez výhrad prijíma tieto VOP, ktoré sú preňho v plnom rozsahu záväzné. Používanie Portálu je dobrovoľné. Ak Registrovaný užívateľ nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršej úpravy, je povinný okamžite ukončiť používanie Portálu.

6.7 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2015