Pudl toy černý
Pes
23.06.2008
UKU.0008838
25 cm
0 kg
Ukrajina
Zaznayka Lovelas Ocharovanie Doma Romanovyh
Nebesnaya Lastochka Ocharovanie Doma Romanovyh

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0