Kavkazský pastevecký pes
Fena
01.04.2014
JR 73900 Kov
0 cm
0 kg
Slovinsko
GROM OD KAVKASKOG CARA
BABY HARI MATA HARI

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0