Samojed
Pes
05.12.2009
RKF 2737866
57 cm
25 kg
Rusko
Polar Mist Ai Balu for Panda Sharm.
Knyazhna Mary Ot Pandy Sharm.

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0